Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко–продажби през електронния магазин на ВАРНА МЕБЕЛ 1 ЕООД . Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между ВАРНА МЕБЕЛ 1 ЕООД и Клиента.

ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
или
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

Нашият сайт от тип онлайн магазин събира лични данни, за да може да функционира като такъв.

Лични, данни които се събират при поръчка са:

  • Име
  • Фамилия
  • Име на фирма
  • Email
  • Телефон
  • Адрес
  • Град
  • Пощенски код

Тези данни се изискват, за да може да се изпълни коректно поръчката и са задължителни.

Сайта използва и cookies /бисквитки/, с цел подобряване на услугите, които предлагаме.

Те се използват с цел улесняване работата на нашите клиенти, както и за събиране на статистически данни за посещаемостта в сайта.

С използването на сайта varnamebel.com вие се съгласявате с нашите условия за събиране на данни.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. ВАРНА МЕБЕЛ  е „ВАРНА МЕБЕЛ 1″ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна м-т Боровец ул.Север 1 №949 , ЕИК 207453610, ИН по ЗДДС BG207453610, тел. 0884 57 24 24 , електронна поща: varnamebel@abv.bg

2. Мебелен магазин Варна Мебел е онлайн  магазин  , чрез които се осъществява продажба на стоки и извършване на услуги, свързан с предлагания в магазина асортимент.

3. Данните на Клиента се отразяват в Договор за покупко-продажба, наричан Договора.

4. Договорът влиза в сила в момента, в който  ВАРНА МЕБЕЛ получи плащане по него.

5. В договора се намира описание за вида на стоката и/или услугата; количество; единична цена; обща стойност и други.

6. ВАРНА МЕБЕЛ е длъжно да предаде стоката/извърши услугата, само след заплащане на пълния размер на цената в срока по Договора и при спазване на настоящите Общи Условия (ОУ).

7. При предаването на стоката от служител на ВАРНА МЕБЕЛ  ИЛИ КУРИЕР се подписва приемо-предавателен протокол (ППП).

Лесно чупливата стока задължително се разопакова при предаването, за да се установи състоянието ù

II. ЦЕНИ И СРОК

8. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, ВАРНА МЕБЕЛ си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка,монтаж и разнос, която е посочена отделно.

Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани в български лева с ДДС.

           Сроковете за доставка на стоки от наш склад  са както следва:

За налични стоки на склад  – от 3 /три/ до 10 /десет/ работни дни след потвърждение по телефон или имейл от наш служител и превод на авансово плащане 30%.;

За не налична стока  – от 2/два/ до 30 /тридесет/ работни дни след потвърждение по телефон или имейл  от наш служител.

За мека мебел от 10 до 40  работни дни след превод на авансово плащане 30%

По индивидуална заявка – от 20 /двадесет/ до 40 /четиридесет/ работни дни след след потвърждение по телефон от наш служител и след преведен 50% аванс по банков път

Възможен е отказ на пусната заявка. Варна Мебел 1 ЕООД си запазва правото да променя цените без да дължи предварително уведомяване на своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.

При сгрешена цена на продукт, www.varnamebel.com не дължи обезщетение на потребителите.

В случай, че не можем да се свържем с клиента или не получим отговор от него  поръчката са анулира след 5 работни дни.

След уточняване на детайлите по избраното изделие, е необходимо да се преведе аванс /капаро/, в размер на 30%-50% от стойността на изделието
Заплащането на желания от Вас продукт може да се извърши в брой  в наш магазин, или по банков път.
Доплащането може да стане и в момента на получаване на стоката с наложен платеж .

Срока за доставка/изработка започва да тече след постъпване  на авансово плащане .

 В случай, че не постъпи плащане в срок до 3 /три/ дни от датата на потвърждение на поръчката от страна на Търговеца и съгласяване на потребителя с условията , последният има право да анулира поръчката и да не я изпълни..

III ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА.

9. На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
10. Потребителят (Клиент) предварително писмено да информира ВАРНА МЕБЕЛ, на следния имейл адрес:varnamebel@abv.bg , че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи кога ще върне стоката, но не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни.. Заплатената от Клиента сума се връща по сметката, от която е платена стоката или в брой, след направен оглед и приемане на стоката от страна на ВАРНА МЕБЕЛ. Стоката ще се приеме само, ако не е била монтирана вече или липсват следи от употреба и е в не нарушен търговски вид.
11. Стоката да бъде върната лично от потребителя (Клиента) или от упълномощено от него  лице.

12. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да НЕ е повредена/скъсана , разопакована.
13. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя (Купувача). До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на ВАРНА МЕБЕЛ, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия,ВАРНА МЕБЕЛ се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път или в брой в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомлението за отказ от договора по чл.50.

14. За заплатени и извършени вече услуги, не се възстановяват заплатените за тях суми.

IV. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ. ГАРАНЦИИ

15. Клиентът има право да иска отстраняване на недостатъци от или за сметка на ВАРНА МЕБЕЛ. Недостатъците се констатират при получаване на стоката чрез отбелязване в ППП или в рамките на гаранционния срок. За предявената рекламация се съставя протокол за рекламация, който се вписва в регистър на предявените рекламации.

16. ВАРНА МЕБЕЛ не отговаря за недостатъци на стоката, които са били известни на Клиента при продажбата. При продажбата на мостри и стоки с недостатъци, недостатъците на стоката се описват.

17. В случай, че Клиентът установи недостатъци след приемането на стоката, които не е могъл да констатира при обикновения ù оглед, той има право да иска ремонтирането или замяната ù, ако ползването ù в този вид е невъзможно. ВАРНА МЕБЕЛ изпълнява рекламацията, ако Клиентът е действал добросъвестно и е изпълнил точно предписанията на производителя. Клиентът следва да прояви добросъвестност при доказване причините за недостатъците/повредите в стоката, вкл. по желание може да запази опаковката в оригиналния й вид

18. Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и могат да бъдат предявявани в рамките на работното време на място в магазин на ВАРНА МЕБЕЛ  или на ел. поща: varnamebel@abv.bg

19. При рекламация Клиентът задължително представя документи, удостоверяващи покупката – касова бележка, фактура, протокол или други документи (гаранционна карта и др.)

 20.  Срокът за уреждане на основателни претенции за рекламация е 30 календарни дни след предявяването и съответното вписване в регистъра за рекламация.

21.  „Стандартна гаранция“ е предоставената от ВАРНА МЕБЕЛ  гаранция на стоки. Когато стоката е с гаранционна карта, срокът и условията на гаранцията са посочени в нея.

9. Когато стоката не се използва за професионална/търговска дейност и когато за нея няма гаранционна карта, гаранцията се поема от ВАРНА МЕБЕЛ на територията на Р. България в законовия срок от 24 (двадесет и четири) месеца и тече от приемането на стоката от Клиента.

 Срокът на гаранция за купувачите, които не са потребители по смисъла на ЗЗП, е 12 (дванадесет) месеца, освен ако не бъде уговорено друго.

V. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

22. В срок от 2 (два) календарни дни от сключване на Договора за покупко-продажба, Клиентът може да го прекрати, ако не е съгласен с условията по него, като в този случай ВАРНА МЕБЕЛ се задължава да върне на Клиента внесения аванс.

23. В случай, че Договора не може да бъде изпълнен по независещи от ВАРНА МЕБЕЛ причини, ВАРНА МЕБЕЛ има право в срок от 7 (седем) календарни дни от сключването му да го развали или да бъде изготвено допълнително споразумение. Ако не бъде сключено споразумение, ВАРНА МЕБЕЛ съставя протокол за причините за невъзможност за доставка на конкретната стока и с подписването му, Договора се счита за прекратен, а заплатената от Клиента сума му се връща.

В случай че ВАРНА МЕБЕЛ  не изпълни поръчката в уговорения срок на доставка, по причина за която той отговаря, дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 0,1 % от крайната цена  на дадения артикул с ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на забавеният артикул.

VI. ТРАНСПОРТ, РАЗНАСЯНЕ И МОНТАЖ НА СТОКИ

24. Допълнителни разходи, свързани с транспорт, разнасяне и монтаж на стоката, не са включени на продажната й цена. Те се уточняват допълнително с ВАРНА МЕБЕЛ.

За корпусна мебел(легла,гардероби,легла,скринове,офис модули,антрета,детски и др.) – 15% от стойността на артикула.

За мека мебел ( поставяне  на крака , подлакътници  и др. ) – 1,5% от стойността

Кухни – 20% от стойността на модулите

Корпусната мебел се предлага в разглобено състояние на пакети с придружени към нея монтажна схема и обкoв , освен ако не е описано че са сглобени .

25. Услугите транспорт, разнасяне и монтаж се извършват по график, предварително съгласуван с Клиента.

26. Транспорт се извършва до посочения от Клиента адрес, като получаването на стоката се извършва пред отворените врати на превозното средство , Клиента се задължава да съдейства при разтоварването от превозното средство ако не е заявил услуга по разнос .

27. Разнасяне на стоката се извършва до посоченото от Клиента помещение.

28. Монтаж се извършва в помещение, отговарящо на следните изисквания: завършени строително-ремонтни дейности, положена подова настилка, наличие на електрозахранване и осветление в помещението. Клиентът гарантира, че на местата за монтаж няма електро, ВиК или други инсталации, които биха се повредили при извършване на монтажните работи.ВАРНА МЕБЕЛ не носи отговорност за повреди по такива причини.

29. Когато монтажът се извършва от Клиента или от трето лице, то е длъжно, преди монтажа да прегледа внимателно всички части и детайли за дефекти и ако има такива, да не ги монтира.

30. Инструкциите на производителя за монтаж и употреба на стоката са задължителни.С изключения на случаите на изделия по поръчка ,изделия с променен размер

31. Рекламации за явни недостатъци на монтажа се правят веднага, на място, и се отбелязват в Протокол. В противен случай се счита, че Клиентът е приел монтажа без възражения.

VII. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ

32. Начини на плащане: в брой; с банков превод ; с наложен платеж при доставка от куриер; Фактура се издава в 5 (пет) дневен срок от плащането, съгласно ЗДДС.

33. Когато стоката не е налична , клиентът извършва авансово плащане на цялата сума или на част от нея. Когато Клиентът заплаща аванс по банков път, Договорът влиза в сила от датата на постъпване на сумата по сметката на ВАРНА МЕБЕЛ и срокът за изпълнение на задълженията  по този договор се удължава с броя на дните от датата на сключването на Договора до датата на постъпване на пълния размер на аванса в сметката на ВАРНА МЕБЕЛ.

34. При използване на услугите на кредитна компания, служител на ВАРНА МЕБЕЛ представя на Клиента изчерпателна информация за условията за сключване на договор за потребителски кредит (финансиране), клаузите му, възможните схеми и начини за погасяване на кредита и размера на погасителните вноски за всяка от схемите.

VIII.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА ВАРНА МЕБЕЛ

35. Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през електронния магазин на ВАРНА МЕБЕЛ. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между ВАРНА МЕБЕЛ и Клиента.

36. По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
а/ ВАРНА МЕБЕЛ  е търговско дружество с наименование „ВАРНА МЕБЕЛ 1″ ЕООД, ЕИК: 207453610 със седалище и адрес на управление гр. Варна м-т Боровец ул.Север 1 №949  ,предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Е – магазина: www.varnamebel.com

б/ Под „Стока“ се разбира, всеки от предлаганите артикули в Е – магазина, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.
в/ Под „Клиент“ се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.
г/ Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес www. varnamebel.com

IX. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

37. ВАРНА МЕБЕЛ предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е – магазина стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

1. Договорът за продажба между ВАРНА МЕБЕЛ и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване от СЛУЖИТЕЛ на ВАРНА МЕБЕЛ по телефон  на заявката /поръчката/  направена от Клиента , а при заявка на не налична стока договорът се смята за сключен в момента на заплащане на авансовата сума минимума за която е 30% от стойността на стоката .

I. ПОРЪЧКА

2. Процедурата по поръчката от сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се направи поръчка е необходимо да попълните регистрационен формуляр.
Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка.

При успешно приключване на поръчката, служител на ВАРНА МЕБЕЛ  ще се свърже с Клиента до 2 /два/ работни дни по предоставения телефон или имейл адрес за контакт.Ако не получите такова трябва да се свържете по имейл или по телефон с ВАРНА МЕБЕЛ . Не уточнени  поръчки  и не потвърдени условия за получаване ,срок и др. на поръчката се трият след 5 / пет /  работни дни от датата на пускане на поръчката от страна на Клиента .

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

38. Всички цени на стоки в електронния магазин са в български лева, с включен ДДС и са обявени в електронния магазин. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на транспортните разходи,разходите по разнос  ,декорациите (освен в случаите в които е пояснено че са включени)  и разходите за монтаж(освен в случаите в които е пояснено че са включени).

 Плащането може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата сума или частично, като във втория случай доплащането /останалата част от цената/ се извършва при доставка на стоката чрез наложен платеж. В случай на плащане чрез наложен платеж при доставката купувачът получава от куриера документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена.

39.1. Цената на транспорта се заплаща от Клиента в зависимост от договорения начин на доставка.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

40. ВАРНА МЕБЕЛ е администратор на лични данни, регистриран по ЗЗЛД и гарантира неприкосновеността на информацията предоставяна от Клиентите. Разкриване на лични данни е възможно при спазване на нормативно установения ред за това. С приемането на настоящите ОУ, Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ВАРНА МЕБЕЛ за целите на изпълнение на Договора или други позволени цели.

Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. ВАРНА МЕБЕЛ  може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.

ВАРНА МЕБЕЛ има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.varnamebel.com С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА www.varnamebel.com, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

 

Координатите на Варна Мебел 1 ЕООД са следните:

ЕИК:207453610

гр.Варна м-т Боровец ул.Север 1 №949

 

Банкова сметка:

 

Тел.: 0884 57 24 24

Facebook:https://www.facebook.com/varnamebel/

Ел.поща: varnamebel@abv.bg

Адрес на магазин: гр.Варна ул.Цариброд 92 ет. 2 вход от ул.Девня

Работно време:

Понеделник – Петък

09:00часа – 18:00часа

Събота

10:00часа – 13:00часа

Неделя

Почивен ден

Поръчки през сайта се приемат денонощно .